parallax background

Buried Alive Project (Canlıyken Gömülenler Projesi)

Ceza Adaleti Reformu

Chrest Vakfı’nın ceza adaleti reformuna olan bağlılığı, herkes için sivil ve siyasi hakların önemine olan inancından kaynaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Haklar Bildirgesi’nde sıralanan hakların çoğu, suçla itham edilen kişilerin kendilerine yöneltilen suçlamalara yanıt vermek için adil bir fırsata sahip olmalarını ve devletin suçu makul bir şüphenin ötesinde kanıtlama yükümlülüğü altında olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Vakıf, kamu güvenliğini sağlamak için sağlam ve etkili bir ceza adaleti sisteminin temel önem taşıdığına ve suçlamalara maruz kalan kişilerin yasalar uyarınca adil, eşit ve vicdanlı bir muamele göreceklerine güven duymaları gerektiğine inanmaktadır.

Şu anda olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nin ceza adaleti sistemi, çoğu mevcut yasa ve politikalardan kaynaklanan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin hapis cezalarında dünya lideri olmasına neden olan birçok kusurdan muzdariptir. Sayısız insan hayatı, aileler ve toplum üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratan bu durum, toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri daha da kötüleştirmeye ve derinleştirmeye hizmet etmektedir. Dahası, mevcut sistem, bireysel özgürlükleri zayıflatmanın yanı sıra, adalet, kamu güvenliği veya diğer sivil öncelikleri ilerletmek için kullanılabilecek olan önemli ölçüde mali kaynağı da sömürmektedir.

Ceza adaleti sistemini dönüştürmek, bu konunun hukuki, tarihsel, toplumsal ve bireysel boyutlarını dikkate alan sistemli ve insan merkezli bir yaklaşım benimsemeyi gerektirir. Chrest Vakfı olarak ceza adaleti sistemindeki reform çabalarının; sağlam verilerle yola çıkan, savunuculuk çabalarıyla güçlendirilen ve kanıta dayalı politikalar ile geliştirilmesini ve benimsenmesini desteklemeye çalışıyoruz. Ülke genelinde uygulanabilecek ve tekrarlanabilecek en iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına özel önem veriyoruz.

 • Vakfın yatırımlarını yönlendiren güncel hedefler:
 • Hapsedilen kişilerin sayısının azaltılması/kitlesel hapis cezalarının sona ermesi
 • Ağır suç kategorisindeki suçların ve ağır cezalara maruz kalmaya uygun grupların (genç yetişkinler gibi) sayısının azaltılması yoluyla kriminalizasyonun engellenmesi
 • Ceza adaleti sisteminin ayak izinin azaltılması (kefaletle salıverme ve şartlı tahliye sisteminin küçültülmesi/bu sistemlerin onlardan etkilenen insanlar üzerindeki yükünün azaltılması)
 • Başarılı bir şekilde toplumsal hayata yeniden dahil olan eski mahkûm sayısının artırılması

 • Vakfın yatırım yapmayı planladığı kâr amacı gütmeyen kuruluş/program türlerine dair örnekler:
 • Sistematik değişimi veya ceza adaleti sistemini dönüştürmeyi amaçlayan (araştırma ve konferanslar gibi) politikaları şekillendiren faaliyetler
 • Sorunlara ilişkin farkındalığı arttıracak, ulusal düzeydeki söylemi olumlu etkileyecek ve kamuoyunun politika değişikliklerine olan desteğini teşvik edecek savunuculuk, iletişim ve farkındalık yükseltme çabaları
 • Adalet sistemi içerisindeki kadınlar ve kızların kendine özgü ihtiyaçlarına ve sorunlarına özel vurgu yapan programlar
 • İnsanların hapis cezalarından kurtulmasını ve toplum içinde yaşarken ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerini sağlayacak yöntemler veya hapis cezasına alternatif programlar
 • Ceza adaleti sisteminden çıkan bireyler için stratejik destek ve ilerleme fırsatları sağlayan yönelik hayata yeniden katılım programları

Vakfın ceza adaleti sistemine yönelik programı Teksas’taki girişimlere odaklanmaktadır, ancak Vakıf aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin diğer bölgelerinde çalışmaya ve ülkenin tamamına odaklanan girişimlere katkı sağlamaya da açıktır.

Chrest Vakfının ana program alanları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfaları ziyaret ediniz: Çevre ile Kültür, İletişim ve Sivil Yaşam sayfalarını ziyaret ediniz.

Buy now