Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.
 

Chrest Vakfı, sosyal etki ve toplumsal katılımın, daha adil, eşitlikçi ve hoşgörülü bir toplum oluşmasına katkı sağladığına inanmaktadır. Vakıf, kaynaklarını Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırma, sanat ve kültür aracılığıyla iletişim ve diyalogu geliştirme odaklı çalışan sivil toplum kuruluşları için kullanır. Chrest Vakfı ayrıca ABD içinde ceza adaleti reformu ve çevre konularına odaklı hibe programları yürütmektedir. Lütfen güncellemeler için birkaç ay sonra sitemizi yeniden ziyaret edin.

Program Alanları

Chrest Vakfı’nın sağladığı maddi destekler ağırlıklı olarak Cinsiyet Eşitliği ve Sanat ve Kültür Yolu ile İletişim ve Diyalog olmak üzere iki ana program alanında yoğunlaşmaktadır. Vakıf, Özel Projeler (aşağıda görebilirsiniz) adı verilen başka bir program aracılığıyla da toplumsal cinsiyet eşitliği ve sanat dışındaki başka konularla ilgilenmektedir. Vakıf, Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli faaliyetleri desteklemekte olup, zaman zaman Kıbrıs ve Kafkaslar gibi yakın çevredeki programlara da destek sağlamaktadır. Türkiye sınırları içinde çalışan, özellikle de hizmet verdikleri bölgelerde konumlanmış olan yerel örgütlere öncelik tanınmaktadır.

Vakıf, sivil toplum altyapısını inşa etmenin ve güçlendirmenin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumsal uçurumların karşılıklı anlaşma yoluyla aşılmasında büyük etki sağlayabileceği inancındadır. Bu yüzden de öncelikli olarak iki ana alanda - kadın hareketi ile iletişim ve diyalogun artmasından faydalanacak kültürel alanlar - altyapının güçlendirilmesini hedefleyen programları aşağıdaki sivil altyapı idealleri çerçevesinde değerlendirilir ve destekler.

Sivil Altyapı*
Sağlıklı bir sivil altyapının hangi unsurlardan oluştuğuna dair çok çeşitli yorumlar olsa da, Vakıf çalıştığı alanlarda gelişme ve başarı kaydedilebilmesi için kaynakların en iyi nerelerde kullanılabileceğini değerlendirirken, başlıca şu faktörleri göz önünde bulundurur:

  • Vizyon: Alan iyi ifade edilmiş bir vizyon ve gündeme sahip mi? Bu vizyon toplumun genelinde yankı bulan bir vizyon mu?

  • Strateji: Alan değişim ve değişimin sağlanması için gerekli adımları stratejik bir şekilde değerlendiriyor mu?

  • Liderliğin ve Ağ Oluşturma: Alan, çeşitli ve farklı düzeylerde liderliği destekliyor mu? Bölgeleri harekete geçirme yeteneğine sahip “şemsiye örgütler” mevcut mu?

  • Kapasite: Alan, stratejisini başarıyla yürütebilecek beceri ve bilgiye sahip mi?

  • Sürdürülebilirlik: Alan, uzun vadede sürdürülebilir olması için gerekli maddi düzenlemelere ilişkin planlar öngörüyor mu?

Vakıf, bu düşünce çerçevesinde:
  • Alana genel anlamda katkıda bulunan bilgi ve öğrenmeyi geliştiren;

  • Alana veya genel hedeflerine fayda sağlayan maddi kaynak ve ortaklık olasılıklarının ölçeği, kapsamı ve zeminini arttıran;

  • Örnek oluşturacak veya sivil liderlik potansiyeli içeren yenilikçi uygulamaları destekleyen;

  • Yerel toplum liderlerinin geniş anlamda program alanıyla bağlantılarını destekleyen yerel ve sivil yenilikleri yayan;

  • Gündem oluşturma çabalarını destekleyen

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültür konulu projeleri desteklemektedir.

Vakfın çalıştığı ana sahalara dair ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlanan maddi desteklerin tam listesine de yine bu web sitesinden ulaşabilirisiniz (burayı tıklayın).

*Chrest Vakfı bu çerçevenin geliştirilmesinde New World Vakfı’nın “Funding Social Movements: The New World Foundation Perspective” adlı yayınından faydalanmıştır


Program 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal Cinsiyet eşitsizliği Türkiye’de hâlâ ciddi bir sorundur; eğitime erişim, aile içi şiddet ve diğer şiddet türlerine maruz kalma olasılığının yanısıra siyasi katılımın önündeki engeller, kadınları toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel yaşamın dışında tutan bir çevrenin de etkisiyle sorunlardan sadece bir kısmını meydana getirmektedir. Yeni yasal düzenlemelerle hukuki durumun oldukça değişmiş olmasına rağmen, toplumsal ve kültürel ortam halen erkek egemendir ve kadınların haklarından ve fırsatlardan tam anlamıyla faydalanabilmelerini maalesef engellemektedir. Chrest Vakfı, Türkiye’deki kadın hareketinin kapasite ve etkisini güçlendiren çabaları desteklemektedir.

Projelerin tümünü görmek için buraya tıklayınız.


Program 2: Kültür ve Sanat Yolu ile İletişim ve Diyalog
Bu program karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü destekleyen, yenilikçi kültürel girişimler vasıtasıyla diyalog ve iletişimi geliştiren projelere hibe desteği sağlamaktadır. Chrest Vakfı, zorlayıcı sosyal koşulların ancak eleştirel bakış açısını ve topluluklar arası bilgi alışverişini destekleyen çabalar sayesinde aşılacabileceğinin bilincindedir. Vakıf karşılıklı anlaşmayı desteklemek için birçok yöntem kullanır, bunlardan bir tanesi de kültürel faaliyetlerin geliştirilmesini sağlayan projeleri desteklemektir. Bu projeler karşılıklı anlaşmayı, farklı kültürel grupları bir araya gelmesini, yeni seslerin duyulmasını sağlayarak, sorular sormak ve alternatif düşünme biçimleri önermek suretiyle sağlamaktadır. Vakıf bireysel sanat projelerine destek vermemektedir; fakat belli bir konuyu ele almak, köprü kurmaya yönelik çalışmak veya kültür alanındaki genel ihtiyaçlara yönelmek isteyen sanatçı ve/veya aydınları bir araya getiren toplu çalışmalara destek vermeyi tercih etmektedir.

Projelerin tümünü görmek için buraya tıklayınız.


Program 3: Özel Projeler
Vakıf temel olarak cinsiyet eşitliği ile sanat ve kültür alanlarında çalışmaktadır, ancak kalkınmaya yönelik başka alanlarda, özellikle de Vakfın temel değerlerini bünyesinde barındıran yenilikçi ve gelecek vaadeden yaklaşımlara da destek sağlanmaktadır. Vakıf halen kırsal kalkınma alanında yeni yaklaşımlar uygulayan bir girişimi desteklemektedir.

Projelerin tümünü görmek için buraya tıklayınız.

 
     
   
© 2020 Chrest Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik İlkesi